ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΩΝ

Παράταση της αναστολής υποχρέωσης καταβολής μεγαρόσημων και λοιπών τελών, παραβόλων και εισφορών για την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων και αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων έως 31.8.2021

ΑΡΘΡΟ 27 Ν 4800 (ΦΕΚ 81/21.5.2021 τ. Α)

ΑΡΘΡΟ 27 Ν 4800 ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΡΑΡΟΣΗΜΩΝ

Αριθμ. 24471
Μέτρα διευκόλυνσης ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής πιστοποιητικών – Αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητι-
κά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών από 1.6.2021 έως και 30.6.2021. (ΦΕΚ 2232/28.5.2021 τ.Β)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΑ 30-6-2021

 

Print Friendly, PDF & Email