ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ

Άρθρο 62  του νέου ν.4765/2021 (ΦΕΚ Α’ 6/2020)   

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού υποθέσεων του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού, η  οποία προβλέπεται στην περ.  α΄ της παρ.  1 του άρθρου  4Δ του ν.  3869/2010 (Α΄  130), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214), και η οποία λήγει στις 15.1.2021, παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 31.1.2021.  
Print Friendly, PDF & Email