Προκήρυξη διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την αριθ. πρωτ. 64693/1.10.2019 (Γ´ 1738/1.10.2019 – Α∆Α: ΩΜΓΨΩ-661) κoινή απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και των Υφυπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, προκηρύχθηκε διαγωνισµός για την εισαγωγή εκατόν είκοσι (120) σπουδαστών στην Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών.

Ο εισαγωγικός διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε δύο στάδια, το προκριµατικό και το τελικό. Το προκριµατικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο του Νοεµβρίου και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους µήνες ∆εκέµβριο του τρέχοντος έτους και Ιανουάριο του 2020.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις συµµετοχής τους στο διαγωνισµό από 2 Οκτωβρίου έως και 16 Οκτωβρίου 2019 στη Γραµµατεία της Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών Λειτουργών ή στη γραµµατεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας.

Το πρόγραµµα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, ο ορισµός των επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, η οποία αναφέρεται στους υποψηφίους, στους όρους και στον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισµού, καθορίζονται µε απόφαση της επιτροπής διαγωνισµού.

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, στην Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών και στις ιστοσελίδες τους, στο Συµβούλιο της Επικρατείας, στον Άρειο Πάγο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σε όλα τα Εφετεία και Πρωτοδικεία της Χώρας µε επιµέλεια των κατά τόπους Προέδρων Εφετών, καθώς και σε όλους τους ∆ικηγορικούς Συλλόγους.

ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ

Δικαιολογικά υποψηφίων

 

Print Friendly, PDF & Email