Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β ́ εξεταστικής π εριόδου 2015 (για ασκούμενους δικηγόρους εγγεγραμμένους μέχρι 31.12.2013)