Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων A΄ εξεταστικής περιόδου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ A 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αθήνα,30.3.2017   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ     ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                           Αριθ. πρωτ: 22150 οικ.  

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ   ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ                                                                   

ΓΕΝΙΚΗ    Δ/ΝΣΗ:  Α                                                            

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ       :  Δ31

ΤΜΗΜΑ              :   Α14

Ταχ. Δ/νση         :  Λ. Μεσογείων  96                                              

Ταχ. Κωδ.          : 115 27     

Τηλέφωνο          :  210.7767230,236

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ:  Προκήρυξη  διαγωνισμού  υποψηφίων  δικηγόρων   A΄    εξεταστικής  

                                                    περιόδου   2017

΄Εχοντας  υπόψη:

1. Τις διατάξεις  των  άρθρων:

α) 18 έως 22 του  ν.4194/2013  «Κώδικας  Δικηγόρων» (Α΄ 208)

β) 2 και 3 του ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύουν

2.Τη με αριθ. 72923/29.10.2014 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, στο Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, στο Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» (Β΄ 2895)

3. Τη με αριθ. 67514οικ./14.9.2015 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων» (Β΄ 2014), όπως ισχύει

4. και Τη με αριθ. 67001/15.9.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καθορισμός παραβόλου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων» (Β΄ 2016)  και

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη  σε βάρος του   Κρατικού  προϋπολογισμού

 

Αποφασίζουμε

Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2017 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους, οι οποίες θα διενεργηθούν στις έδρες των Εφετείων της Χώρας, Παρασκευή 12.5.2017, Σάββατο 13.5.2017 και Κυριακή 14.5.2017.

Όσοι  επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οφείλουν μέχρι τις 2.5.2017  να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στον Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής κάθε Εφετείου, συνυποβάλλοντας σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση περί μη   υπαγωγής τους  στις περιπτώσεις των  άρθρων 6 και 7 του Κώδικα  Δικηγόρων. Στην  αίτηση-υπεύθυνη  δήλωση  επισυνάπτονται   επίσης:

α)  πιστοποιητικό  άσκησης,

β) πανεπιστημιακό  πτυχίο ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου,

γ)  φωτοαντίγραφο  αστυνομικής ταυτότητας ή  διαβατηρίου  και

δ) διπλότυπο είσπραξης από τη ΔΟΥ ποσού ύψους εξήντα πέντε (65) ευρώ που θα πιστωθεί στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολο από κάθε αιτία». Επίσης θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στο διαγωνισμό υποψήφιων δικηγόρων Α΄ περιόδου 2017».

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό  έχουν Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κάτοχοι πτυχίου νομικού τμήματος νομικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος των ανωτέρω κρατών   ή  πτυχίου άλλης  Χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο και αντίστοιχο σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Έλληνας το γένος  μπορεί να διοριστεί δικηγόρος μετά από άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ., ύστερα από  γνώμη του  οικείου δικηγορικού συλλόγου.

Όλοι οι ανωτέρω  πρέπει  μέχρι την τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, να έχουν συμπληρώσει  άσκηση  δεκαοκτώ (18) μηνών.

Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη χώρα και διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα Εφετεία της Χώρας σε χώρο που υποδεικνύει η αρμόδια Οργανωτική Επιτροπή κάθε Εφετείου.

 

 

 

 

Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων που συνεδριάζει στην Κεντρική  Υπηρεσία του  Υπουργείου  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται γραπτώς σε: α) Αστικό  Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία, β) Ποινικό  Δίκαιο  και Ποινική  Δικονομία, γ)  Εμπορικό  Δίκαιο, δ) Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική   Διαδικασία και  Διοικητική Δικονομία και ε) Κώδικα  Δικηγόρων και  Κώδικα  Δεοντολογίας.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων καθορίζεται ως εξής:

– Παρασκευή 12.5.2017 και ώρα 16.00-18.00: Ποινικό Δίκαιο και Ποινική   Δικονομία

-Σάββατο  13.5.2017  και ώρες:

i) 10.00-12.00: Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία

ii) 15.00-17.00: Εμπορικό Δίκαιο

-Κυριακή 14.5.2017 και ώρες:

i) 10.00-12.00: Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία   και Διοικητική Δικονομία

ii) 15.00-17.00: Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί  στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως.

 

                                                                                     Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

               ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΣΑΡΛΗΣ    

Print Friendly, PDF & Email