ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Γ ́ 921/18-04-2022 δημοσιεύθηκε η με αριθμό 15081οικ./14-04-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα: «Προκήρυξη διαγωνισμού Συμβολαιογράφων έτους 2022» (ΑΔΑ: 6ΟΕΞΩ-Π36).

fek 921

Print Friendly, PDF & Email