ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014

Αίτηση για συμμετοχή ασκουμένων στις εξετάσεις

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Αθήνα,  06. 03. 2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ     ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                                                                          Αριθ. πρωτ: 16172 oικ.
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ   ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ    Δ/ΝΣΗ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ
&   ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ   ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων  96
Ταχ. Κωδ.: 115 27
Πληροφορίες   : Κ. Σπανομίχου
Τηλέφωνο: 210. 7767235- 6 &  088

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής  περιόδου 2014»

΄Εχοντας    υπόψη:
1.    Τις διατάξεις των σχετικών με τις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων διατάξεων του ν.δ/τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος  των  Δικηγόρων» (Α΄ 235), οι οποίες παραμένουν σε ισχύ με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 165 παρ 1 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α’ 208)
2.    Τη με αριθ. 24903/10.03.1978 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Περί του τρόπου διεξαγωγής των εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων» (Β΄ 240)
3.    Τη με αριθ. 56568/28.05.2004 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Γενικό Γραμματέα, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές, στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» (Β΄ 842), όπως  ισχύει
4.    Τη διάταξη του  άρθρου 3 παρ. 6 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄  45), όπως ισχύει   και
5.    Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη  σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Προκηρύσσουμε εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων περιόδου Μαρτίου 2014 για όλους τους  Δικηγορικούς Συλλόγους, οι οποίες θα διενεργηθούν στις έδρες των Εφετείων της χώρας, με ημερομηνία έναρξης τη  Δευτέρα 31 Μαρτίου. Την ημερομηνία αυτή θα συνεδριάσουν οι Εξεταστικές Επιτροπές στις έδρες των Εφετείων και σε ώρα που θα ορισθεί από τους Προέδρους αυτών, προκειμένου να προβούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων.
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι κατέχουν πτυχίο του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Ελληνικού ή αλλοδαπού αναγνωρισμένου  ομοταγούς Πανεπιστημίου και έχουν συμπληρώσει πρακτική άσκηση δεκαοκτώ μηνών.

Οι υποψήφιοι πρέπει, το αργότερο μέχρι την προηγουμένη της ημέρας έναρξης των εξετάσεων, να καταθέσουν  στο Γραμματέα της οικείας Εξεταστικής  Επιτροπής  αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι  δεν υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων.
Στην  αίτηση-υπεύθυνη  δήλωση  επισυνάπτονται   επίσης:
α) πιστοποιητικό άσκησης,
β) πανεπιστημιακό  πτυχίο ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου,
γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,  και
δ) γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του Εφετείου χρηματικού ποσού, ως εξέταστρο, το οποίο καθορίζεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση  του  Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Συλλόγου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές   αντίγραφο
Η  Προϊσταμένη  του  Τμήματος

ΚΑΝΕΛΛΑ   ΣΠΑΝΟΜΙΧΟΥ

Print Friendly, PDF & Email