ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2017

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ:  Προκήρυξη  διαγωνισμού  υποψηφίων  δικηγόρων   Β΄    εξεταστικής

περιόδου   2017

΄Εχοντας  υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων:

α) 18 έως 22 του  ν.4194/2013: «Κώδικας  Δικηγόρων» (Α΄ 208)

β) 2 και 3 του ν.2690/1999: «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύουν

2.Τη με αριθ. 72923/29.10.2014 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, στο Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, στο Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» (Β΄ 2895)

  1. Τη με αριθμ. 67514οικ./14.9.2015 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων» (Β΄ 2014), όπως ισχύει
  2. Τη με αριθμ. 67001/15.9.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και  Οικονομικών «Καθορισμός παραβόλου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων» (Β΄ 2016)
  3. Το με αριθμ.πρωτ.17393/6.10.2017 έγγραφο του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και
  4. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του  Κρατικού  προϋπολογισμού

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2017 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους, οι οποίες θα διενεργηθούν στις έδρες των Εφετείων της  Χώρας, Παρασκευή 8.12.2017, Σάββατο 9.12.2017 και Κυριακή 10.12.2017.

Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη χώρα και διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα Εφετεία της Χώρας σε χώρο που υποδεικνύει η αρμόδια Οργανωτική Επιτροπή  κάθε  Εφετείου.

Όσοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οφείλουν μέχρι τις 28.11.2017  να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στον Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής κάθε Εφετείου, συνυποβάλλοντας σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση περί μη   υπαγωγής τους  στα  κωλύματα και ασυμβίβαστα των  άρθρων 6 και 7 του Κώδικα  Δικηγόρων. Στην ως άνω  αίτηση-υπεύθυνη  δήλωση  επισυνάπτονται  επίσης: α)  πιστοποιητικό  άσκησης, β) πανεπιστημιακό  πτυχίο ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου, γ)  φωτοαντίγραφο  αστυνομικής ταυτότητας ή  διαβατηρίου  και, δ) διπλότυπο είσπραξης από τη ΔΟΥ ποσού ύψους εξήντα πέντε (65) ευρώ που θα πιστωθεί στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολο από κάθε αιτία». Επίσης θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στο διαγωνισμό υποψήφιων δικηγόρων Β΄ περιόδου 2017».

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό  έχουν Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κάτοχοι πτυχίου νομικού τμήματος νομικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος των ανωτέρω κρατών   ή  πτυχίου άλλης  Χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο και αντίστοιχο σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Έλληνας το γένος  μπορεί να διοριστεί δικηγόρος μετά από άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ., ύστερα από  γνώμη του  οικείου δικηγορικού συλλόγου.

Όλοι οι ανωτέρω  πρέπει  μέχρι την τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, να έχουν συμπληρώσει  άσκηση  δεκαοκτώ (18) μηνών.

Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων που συνεδριάζει στην Κεντρική  Υπηρεσία του  Υπουργείου  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται γραπτώς σε: α) Αστικό  Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία, β) Ποινικό  Δίκαιο  και Ποινική  Δικονομία, γ)  Εμπορικό  Δίκαιο, δ) Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική  Διαδικασία και  Διοικητική Δικονομία και ε) Κώδικα  Δικηγόρων και  Κώδικα  Δεοντολογίας.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων καθορίζεται ως εξής:

– Παρασκευή 8.12.2017 και ώρα 17.00-19.00: Ποινικό Δίκαιο και Ποινική   Δικονομία

–  Σάββατο  9.12.2017  και ώρες:

  1. i) 08.00-10.00: Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία
  2. ii) 13.00-15.00: Εμπορικό Δίκαιο

-Κυριακή 10.12.2017 και ώρες:

  1. i) 08.00-10.00: Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία
  2. ii) 13.00-15.00: Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί  στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως.

                                                                                      

                                                                                          Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΣΑΡΛΗΣ      

 

Αίτηση για συμμετοχή ασκουμένων στις εξετάσεις 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017

Print Friendly, PDF & Email