ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

Προκήρυξη σχετικά με τη πλήρωση πέντε (5) θέσεων νομικών συμβούλων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Print Friendly, PDF & Email