ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ) 216/79

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Σε εκτέλεση της από 27-3-2019 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.ΣΡ. καλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου που ενδιαφέρονται να υποβάλουν ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Η πρόταση που θα υποβληθεί απαιτείται να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: αναλυτική οικονομική προσφορά με το σύνολο των απαιτούμενων νομικών ενεργειών καθώς και των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που απαιτούνται να ληφθούν για την πλήρη συμμόρφωση του Ν.Π.Δ.Δ. στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ 2016/797) και την εν γένει κείμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επιπλέον οι προτάσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν απαραίτητα και τα πλήρη στοιχεία και ιδιότητες των μελών της ομάδας που θα αναλάβει το έργο καθώς και γνώση και προηγούμενη εμπειρία στο αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου και συγκεκριμένα στη γραμματεία του Συλλόγου (25ης Μαρτίου 9) είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dsrnet.gr  μέχρι την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019  και ώρα 14.00.

Για το ΔΣ του ΔΣΡ

Ο Πρόεδρος                             Η Γ.Γραμματέας

Βασίλειος Περίδης          Καλλιόπη Παπαπαύλου – Βαρδέλλη

Print Friendly, PDF & Email