ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΦΕΣΕΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 10/12

ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΦΕΣΕΩΝ 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 78363/05.12.2020 ΚΥΑ, η οποία αποτελεί συνέχεια της προηγουμένης υπ’ αριθ. 76629/27.11.2020 ΚΥΑ και ειδικότερα το άρθρο 5 αυτής:

Εξαιρούνται της προσωρινής αναστολής: ………. «βδ. Οι δίκες ενδίκων μέσων ενώπιον των Εφετείων, οι οποίες έχουν εκδικασθεί στον πρώτο βαθμό κατ’ αντιμωλία των διαδίκων κατά την τακτική διαδικασία ή σύμφωνα με τις διατάξεις των ειδικών διαδικασιών. Οι δίκες του προηγούμενου εδαφίου γίνονται είτε με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, είτε με δήλωση των άρθρων 242 και 524 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται έστω και από έναν (1) εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων» και βστ. «Οι δίκες ειδικών διαδικασιών και εφέσεων κατά ερήμην αποφάσεων, εισαγόμενων κατά το άρθρο 528 ΚΠολΔ, στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες.»

Στην περίπτωση αυτή, «λαμβάνει χώρα την προτεραία της δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εξεταστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων, η οποία κοινοποιείται στις γραμματείες των δικαστηρίων με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Εφόσον όλοι οι διάδικοι έχουν υποβάλει δήλωση κατά το προηγούμενο εδάφιο, η υπόθεση συζητείται παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί η δήλωση του ανωτέρω εδαφίου από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, οι υποθέσεις αποσύρονται και δεν συζητούνται, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων»

Κατόπιν αυτών, προβλέπονται τα ακόλουθα:

  1. Εκδίκαση έφεσης κατά ερήμην απόφασης: Απαιτείται κοινή δήλωση των διαδίκων, περί εκδίκασης χωρίς εξέταση μαρτύρων, άλλως η υπόθεση αποσύρεται.
  2. Εκδίκαση έφεσης κατά αντιμωλία απόφασης: Δεν απαιτείται κοινή δήλωση, παρά μόνο παράσταση στο ακροατήριο ή δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 ΚΠολΔ, έστω και από τον ένα διάδικο. Μη κοινό αίτημα αναβολής υποβάλλεται στην έδρα.

3.   Συναινετική αναβολή σε κάθε περίπτωση, δυνάμει του άρθρου 72 παρ. 2, εδάφιο γ΄: «Η αναβολή μπορεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά την ημέρα της δικασίμου, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχετικό αίτημα σε κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους, κατά την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ και κατ` απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας. Η εκδίκαση των υποθέσεων θα λάβει χώρα στο ακροατήριο 1, και ώρα 09.00 π.μ.

Print Friendly, PDF & Email