Πρόγραμμα Επιδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης – Β΄ Κύκλος

Συμμετοχή Δικηγορικών Γραφείων / Εταιρειών στο Πρόγραμμα Επιδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης – Β΄ Κύκλος

Κατηγορία

Ανακοινώσεις Ολομέλειας

Εκδόθηκε από

05/09/2022 22:30

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου», το οποίο υλοποιείται από την επιτελική δομή του ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχετε εκ νέου τη δυνατότητα να υποβάλετε αίτηση για επιδοτούμενες θέσεις ασκούμενων δικηγόρων (Β΄ Κύκλος) στο δικηγορικό σας γραφείο ή την δικηγορική εταιρεία στην οποία συμμετέχετε, μέσα από το πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος: https://dpa.moj.gov.gr/login

Όσες-όσοι συνάδελφοι έχετε ήδη υποβάλει σχετική αίτηση, δεν χρειάζεται να υποβάλετε νέα.

Ακολούθως, οι ασκούμενοι δικηγόροι του Β΄ Κύκλου θα κληθούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την τοποθέτησή τους στα δικηγορικά γραφεία / εταιρείες εντός του Οκτωβρίου 2022.

Η επιδοτούμενη πρακτική άσκηση σε δικηγορικά γραφεία / εταιρείες είναι διάρκειας έξι (6) μηνών.

 

—Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο της Επιτελικής Ομάδας ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Tην Τετάρτη 14/07/2021 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου», το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνική χρηματοδότηση.

 

Από το πρόγραμμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ωφελούνται και οι οικονομικά ενεργοί Δικηγόροι όπως και οι Δικηγορικές Εταιρίες που επιθυμούν να αιτηθούν επιδοτούμενες θέσεις ασκούμενων δικηγόρων για τις ανάγκες του δικηγορικού τους γραφείου ή της δικηγορικής εταιρείας στην οποία συμμετέχουν.

 

Για την υποβολή αιτήσεων από Δικηγόρους και Δικηγορικές Εταιρίες για την δημιουργία θέσεων ασκούμενων δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία. Το σύστημα παραμένει ανοικτό για αιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης. Εντούτοις η όσο το δυνατό συντομότερη εγγραφή στο σύστημα δίνει τη δυνατότητα μεγαλύτερης θέασης και άρα επιλογής του Δικηγόρου – Δικηγορικής Εταιρίας από τους ασκούμενους καθώς οι ασκούμενοι θα επιλέξουν για την πραγματοποίηση της άσκησής τους Δικηγόρο- Δικηγορική Εταιρία που θα εμφανίζεται στη λίστα όσων εγγράφονται. Η λίστα ανανεώνεται δυναμικά σε πραγματικό χρόνο.

 

Για τις αιτήσεις των Δικηγόρων/ Δικηγορικών Εταιριών δεν υπάρχει διαδικασία έγκρισης καθώς και ούτε δίδεται προτεραιότητα με βάση το χρόνο δήλωσης θέσεων. Όλες οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον τηρείται το άρθρο 13 του Κώδικα Περί Δικηγόρων για τους Ασκούμενους.

 

Βάσει του άρθρου 13 του Κώδικα Περί Δικηγόρων για τους Ασκούμενους οι Δικηγόροι δύναται να αιτηθούν έως τρεις (3) ασκούμενους και οι Δικηγορικές Εταιρίες έως τρεις (3) ασκούμενους ανά δικηγόρο-εταίρο χωρίς να ξεπερνάται ο άνωθι αριθμός των αιτούμενων θέσεων είτε εντάσσοντας στο πρόγραμμα τους ήδη υπάρχοντες ασκούμενους είτε καινούργιους ασκούμενους.

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικά σχεδιασμένου πληροφοριακού συστήματος https://dpa.moj.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς του portal της Ολομέλειας. Στο σύστημα περιλαμβάνεται εγχειρίδιο χρήσης.

 

Η επιλογή των δικηγορικών γραφείων γίνεται αποκλειστικά από τους ασκούμενους. Ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων από τους ασκούμενους για Δικηγόρους/ Δικηγορικές Εταιρίες θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

 

Η διαδικασία επιλογής των ασκούμενων διενεργείται με βαθμολόγηση βάσει ειδικά σχεδιασμένων κριτηρίων μοριοδότησης, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη τους κοινωνικοοικονομικά ασθενέστερους.

 

Print Friendly, PDF & Email