Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΔΣΡ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Κατόπιν της από 30/5/2018 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΡ καλούνται τα μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 98 του Κώδικα Δικηγόρων σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στην αίθουσα συγκεντρώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου, στις  13 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατ΄ αυτήν σε επαναληπτική συνεδρίαση στις  18 Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Απολογισμός οικ. έτους 2017

2.Προϋπολογισμός  οικ. έτους 2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                       Η Γ. Γραμματέας

Βασίλειος                                                    Καλλιόπη

Περίδης                             Παπαπαύλου – Βαρδέλλη

Print Friendly, PDF & Email