ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν.4321/15 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν.4336/15

ΕΤΑΑ/ΤΑΝ ΑΘΗΝΑ, 12/10/2015
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Όσοι έχουν υπαχθεί και τηρούν τη ρύθμιση του Ν.4321/15 και η οφειλή τους στον ΤΑΝ ή ΤΕΑΔ (ξεχωριστά στον κάθε Τομέα) είναι έως 5.000 € (ή όσοι έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής αλλά δεν έχει εκδοθεί η πράξη ρύθμισης και οφείλουν έως πέντε ασφαλιστικά έτη), προκειμένου να απαλλαγούν από το προβλεπόμενο επιτόκιο, πρέπει να υποβάλλουν άμεσα και έως 30/10/15 τα προβλεπόμενα στοιχεία από το Ν.4336/15, όπως αναφέρονται στη συνέχεια.

Για οφειλή έως 5.000€ δεν επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και προσκομίσει άμεσα (και έως 30/10/2015) στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι :

• το ποσό της οφειλής υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου ατομικού εισοδήματός του
• Η ακίνητη περιουσία του όπως αυτή προκύπτει από το Ε9, δεν υπερβαίνει τα 150.000 €
Τα ανωτέρω απαιτούνται και για όσους έχουν υπαχθεί και τηρούν τη ρύθμιση του Ν.4305/14 και του Ν.4152/13 ή υποβάλλουν νέα αίτηση υπαγωγής στο Ν.4152/13.
Η ρύθμιση τηρείται με την καταβολή των δόσεων με πάγια εντολή της ΕΤΕ και τους όρους που απαιτεί η κάθε ρύθμιση οφειλών.
Η αλλαγή του επιτοκίου – μετά την έκδοση σχετικής Υπουργικής απόφασης που προβλέπεται από το Ν.4336/15 – θα γίνει ηλεκτρονικά και θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΝ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Print Friendly, PDF & Email