ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/93 – 31/12/2013 ΣΤΟ ΛΕΔΕ

Αθήνα 14 Ιουλίου 2014
Αριθ. πρωτ. 1281

Γνωρίζουμε σε όλα τα μέλη μας, ότι η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την με αριθ. 47/2014 συνεδρίασή της και μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε., αφού έλαβε υπόψη την δυσκολία των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. να καταβάλλουν τις προς αυτό οφειλές τους από τακτικές συνδρομές, περιόδου 1991-2013, αποφάσισε να παρέχει στα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. την δυνατότητα να καταβάλλουν τις οφειλές τους από τακτικές συνδρομές της παραπάνω περιόδου, άτοκα και σε μηνιαίες δόσεις, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

α/ Τα μέλη που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα διευκολύνσεων, θα πρέπει να υποβάλλουν ανάλογη αίτηση στο Λ.Ε.Δ.Ε., (με ταχυδρομείο, φαξ ή e-mail)

β/ Ο διακανονισμός θα αφορά οφειλές περιόδου 1/1/1991-31/12/2013

γ/ Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 55,00 ευρώ

δ/ Οι μηνιαίες συνδρομές του έτους 2014, θα καταβάλλονται εμπρόθεσμα

ε/ Τα ποσά των οφειλών θα καταβάλλονται στον με αριθ. 155/29607531 λογαριασμό του Λ.Ε.Δ.Ε. στην Εθνική Τράπεζα ή στο Ταμείο του Λ.Ε.Δ.Ε. στην Αθήνα.

στ/ Για κάθε κατάθεση στην ΕΤΕ θα πρέπει να ενημερώνεται ο Λ.Ε.Δ.Ε., με φαξ ή με mail

ζ/ Οι ενισχύσεις του Λ.Ε.Δ.Ε.  θα χορηγούνται στα μέλη που θα έχουν εξοφλήσει το σύνολο των προς το Λ.Ε.Δ.Ε. συνδρομών τους, που θα αντιστοιχούν μέχρι την ημερομηνία αίτησης της αιτούμενης ενίσχυσης.

Print Friendly, PDF & Email