ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΝ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ & ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΝ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ &
ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  (ως οφειλές νοούνται οι πάσης φύσης απαιτήσεις του Ταµείου)
Ν.4254/7-4-2014 (ΦΕΚ 85 τ.Α’), άρθρο 1, παρ.ΙΑ, υποπ.ΙΑ.2, περ.2 & ΚΥΑ Β/7/11711/884/11-4-2014
(ΦΕΚ 906 τ.Β’) προυποθέσεις & διαδικασία
[συµψηφισµός  οφειλών  ασφαλισµένων  και  εργοδοτών,  ανεξαρτήτως  τυχόν  υπαγωγής  τους  σε  καθεστώς
ρύθµισης – άρθρο 2 της ΚΥΑ] Σχετικά  µε  το  συµψηφισµό  οφειλής  του  ΤΑΝ  και  ΤΕΑ∆  από  επιστροφή  ΦΕ  ή  ΦΠΑ  σας
γνωρίζουµε ότι :
Σε  περίπτωση  που  ο  ασφαλισµένος  έχει  υπαχθεί  σε  ρύθµιση  οφειλών,  τηρεί  το
διακανονισµό µε πάγια εντολή στην ΕΤΕ και υποβάλλειαίτηση συµψηφισµού στην ∆ΟΥ (για
επιστροφή ποσού από ΦΠΑ ή ΦΕ), πρέπει να µας στείλει αίτηση (φαξ 210.5296129) για το
συµψηφισµό που αιτήθηκε και το ακριβές ποσό του συµψηφισµού, προκειµένου, αµέσως µετά
την απόδοση του ποσού στον ΤΑΝ, να συµψηφίσουµε το ποσό µε επόµενες δόσεις ρύθµισης.
Με  τον  τρόπο  αυτό  θα  καλυφθούν  (από  το  ποσό  επιστροφής)  οι  επόµενες  δόσεις  που
αναλογούν  στο  ποσό  αυτό  και  θα  συνεχιστεί   η  ρύθµιση.  Ο  ασφαλισµένος  θα  καταλάβει  τα
ανωτέρω από την κίνηση του λογαριασµού του χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.
Σε περίπτωση  εφάπαξ εξόφλησηςτης οφειλής στον ΤΑΝ (που ο ασφαλισµένος είχε
αιτηθεί  ρύθµισης  &  επέλεξε  την  εφάπαξ  εξόφληση)  πρέπει  να  ενηµερώσει  το  Ταµείο  και  να
λάβει ασφαλιστική ενηµερότητα, ώστε να µηδενιστεί ηοφειλή του και να λάβει την επιστροφή
είτε  από  την  Εφορία,  είτε  από  τον  ΤΑΝ  σε  περίπτωση  που  ήδη  έχει  αποδοθεί  το  ποσό
επιστροφής από την Εφορία. Επίσης σε εφάπαξ εξόφληση της οφειλής χωρίς ανάκληση του
σχετικού αιτήµατος ρύθµισης ο ασφαλισµένος πρέπει να ενηµερώσει µε αίτησή του το Ταµείο.
ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΝ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ – ΦΕ

Print Friendly, PDF & Email