ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΤΑΑ ΤΑΝ

ΤΑΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ : ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Σας κάνουμε γνωστό ότι, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου Κου Βερβεσού,
από  21/5/15  θα  λειτουργεί  στον  Τομέα  Ασφάλισης  Νομικών  του  ΕΤΑΑ
Τηλεφωνική  Υπηρεσία  Εξυπηρέτησης  Ασφαλισμένων  &  Συνταξιούχων  του
Ταμείου,  στην  οποία  μπορείτε  να  απευθύνεστε  για  να  πληροφορείσθε  την
πορεία    όποιου  θέματος  σας  απασχολεί  αρμοδιότητος  του  Τ.Α.Ν.  ή  Τ.Ε.Α.Δ.
/ΕΤΑΑ  αναφέροντας τον ΑΜ/ΤΑΝ (  ή ΑΣ/ΤΑΝ αν είστε συνταξιούχος  ) και την
ημερομηνία υποβολής της αίτησής σας.
Η  άνω  υπηρεσία  κρίνεται  αναγκαία  και  λειτουργεί  συμπληρωματικά  της
υπηρεσίας πληροφοριών της κάθε Διεύθυνσης του Ταμείου  και των σχετικών
τηλεφώνων λόγω της έλλειψης προσωπικού και μέχρι την ολοκλήρωση  της
αναβάθμισης του τηλεφωνικού κέντρου του ΤΑΝ/ΕΤΑΑ
Ο  αριθμός  τηλεφώνου  στον  οποίο  μπορείτε  να  καλείτε  είναι  το  210  5296199
(υπεύθυνος κος Τσίγκος  Ιωάννης). Επίσης μπορείτε να απευθύνεστε και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.tnomik.gr
Όσα  θέματα  δεν  είναι  δυνατόν  να  τύχουν  αμέσου  απάντησης  θα
ενημερώνεσθε μετά πάροδο 1-2 ημερών  (αναλόγως της πολυπλοκότητας του
θέματος) με ευθύνη της Υπηρεσίας.
ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε ΤΑΝ/ΕΤΑΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Print Friendly, PDF & Email