ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.4605/2019-ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Με τις νέες διατάξεις (Ν.4638/18-11-2019, ΦΕΚ 181Α΄) εισάγεται η δυνατότητα του οφειλέτη, που επιθυμεί να αναθέσει σε εξειδικευμένο δικηγόρο την ετοιμασία της αίτησής του, να το πράξει καταχωρώντας τα στοιχεία του δικηγόρου στην ηλεκτρονική αίτηση (Ν. 4605/2019). Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται από την πιστώτρια τραπέζια που κατέχει την 1η υποθηκική τάξη το ποσό των 120 €, στο στάδιο της προετοιμασίας της αίτησης και το ποσό 220 € στο στάδιο της αποδοχής της πρότασης από τον οφειλέτη.

Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις το ποσό προκαταβάλλεται από την πιστώτρια τράπεζα, έναντι νόμιμου παραστατικού του δικηγόρου και κατόπιν καταλογίζεται στο ανεξόφλητο υπόλοιπο του προς ρύθμιση δανείου.

ΦΕΚ 181Α_18-11-2019_ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν4605-19

Print Friendly, PDF & Email