ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΣΡ ΜΕ ΚΕΘΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ- ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

 

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι, κατόπιν της μακροχρόνιας συνεργασίας του Συλλόγου μας μέσω της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θυμάτων Βίας στη Ρόδο, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου εντάχθηκε στο πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας για γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης  «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών»  που έχει ως βασικό πυλώνα δράσης την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών,  υπέγραψε δε ήδη το σχετικό  Πρωτόκολλο συνεργασίας των δύο φορέων με την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

Αντικείμενο του άνω προγράμματος είναι η παροχή νομικών υπηρεσιών σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, οι οποίες έχουν ήδη απευθυνθεί στο Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Ρόδου, καλύπτοντας την εκπροσώπησή τους τόσο εξωδικαστικά όσο και ενώπιον δικαστηρίων για τις υποθέσεις που κατωτέρω αναφέρονται :

Συγκεκριμένα επιλέξιμες δαπάνες που περιλαμβάνει το έργο είναι:

•      Έξοδα παράστασης δικηγόρου στο δικαστήριο, τα οποία θα αποδεικνύονται από το διπλότυπο είσπραξης του δικηγορικού συλλόγου σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα πίνακα αμοιβών δικηγόρων για παράσταση σε δικαστήρια, που έχει προσαρτηθεί στο Κώδικα Περί Δικηγόρων του Ν. 4194/2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και από νόμιμη απόδειξη παροχής υπηρεσιών των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα δικηγόρων.

•      Έξοδα δικηγόρων για εξωδικαστικές ενέργειες, όπως αυτά ορίζονται από τον εκάστοτε ισχύοντα πίνακα αμοιβών δικηγόρων για παράσταση σε δικαστήρια, που έχει προσαρτηθεί στο Κώδικα Περί Δικηγόρων του Ν. 4194/2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και θα αποδεικνύονται από νόμιμη απόδειξη παροχής υπηρεσιών των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα δικηγόρων. Η ωριαία αμοιβή ορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις αμοιβές των δικηγόρων – πίνακας αμοιβών δικηγόρων για παράσταση σε δικαστήρια, που έχει προσαρτηθεί στο Κώδικα Περί Δικηγόρων του Ν. 4194/2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Δεν δικαιολογείται απασχόληση του δικηγόρου άνω των τριών ωρών.

•      Έξοδα παράστασης δικηγόρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις αμοιβές των δικηγόρων – πίνακας αμοιβών δικηγόρων για παράσταση σε δικαστήρια, που έχει προσαρτηθεί στο Κώδικα Περί Δικηγόρων του Ν. 4194/2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για υποθέσεις που αφορούν:

α) τη νομική εκπροσώπηση γυναικών στα αστικά δικαστήρια για τα παρακάτω ζητήματα:

•      την μετοίκηση του συζύγου με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ή και με τακτική αγωγή (αίτηση ή αγωγή/παράσταση ή σημείωμα/προτάσεις).

•      τις διαφορές που αφορούν στην επιμέλεια των τέκνων και στην παροχή διατροφής στις δικαιούχους και στα τέκνα με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ή και με τακτική αγωγή (αίτηση ή αγωγή/παράσταση ή σημείωμα/προτάσεις)..

•      ενδεικτικά τις υπόλοιπες κατ’ άρθρο 592 αριθμ 1, 2, 3 και 4 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση και μετά από στάθμιση των υπό παροχή νομικών υπηρεσιών από αρμόδια/ο εκπρόσωπο του οικείου Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών κατά της βίας (αγωγή/παράσταση/προτάσεις).

β) τη νομική εκπροσώπηση των γυναικών στα ποινικά δικαστήρια για θέματα βίας.

 

Ο εκάστοτε ισχύων Φ.Π.Α. ο οποίος επιβαρύνει την εκάστοτε αμοιβή.

 

Η καταβολή της αμοιβής και των εξόδων των δικηγόρων θα γίνεται από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), δικαιούχο του σχετικού υποέργου για την παροχή νομικής βοήθειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την διαχείριση και τον έλεγχο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, όπως αυτά αποδεικνύονται από παραστατικά που θα κατατίθενται από την/τον δικηγόρο.

Σε κάθε φάση της διαδικασίας η/ο δικηγόρος που συνεργάζεται με τα συμβουλευτικά κέντρα, θα  καταθέτει συνοπτική έκθεση για τις νομικές υπηρεσίες που παρείχε (legal aid) στη ΓΓΙΦ με κοινοποίηση στο Κ.Ε.Θ.Ι.

 

Στα πλαίσια του κατά τα άνω προγράμματος θα καταρτισθεί άμεσα κατάλογος δικηγόρων υπηρεσίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών στις συμβουλευόμενες γυναίκες από το Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Ρόδου . Στον εν λόγω κατάλογο θα εγγραφούν οι δικηγόροι κατά ημερολογιακή σειρά υποβολής της αίτησης. 

 

Για το σκοπό αυτό καλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον συγκεκριμένο κατάλογο υπηρεσίας να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους με αίτησή τους προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου είτε στα γραφεία του Συλλόγου είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου info@dsrnet.gr.

 

 

Για το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Η υπεύθυνη  του Προγράμματος ,

Καλλιόπη Παπαπαύλου – Βαρδέλλη

Print Friendly, PDF & Email