Υπόδειγμα αίτησης για συμμετοχή ασκουμένων στις εξετάσεις