ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα

Τηλ.: 210-8822076 / Φαξ: 210-8822914 / Εmail: info@lede.gr                                                                                

                                                           

Αθήνα 9 Οκτωβρίου 2015

Αριθ. Πρωτ. 1714

Πληροφορίες: Δημ. Αντωνοπούλου

                         Ηλ. Μιχόπουλος

 

 

Προς

-τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.

-τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος

-την Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας

-όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/9/201530/9/2015, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 303.615,79 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

 

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας

25.520,00 ευρώ

σε 31 μέλη

Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού

20.000,00 ευρώ

σε 25 μέλη

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης

218.608,69 ευρώ

σε 22 μέλη

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω ΜΟΑ

39.130,43 ευρώ

  σε 4 μέλη

Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση

356,67 ευρώ

σε 2 μέλη

 

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

 

                                                           

Η Διευθύντρια του Λ.Ε.Δ.Ε.

  ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ                             

Print Friendly, PDF & Email