ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ

Σε συνέχεια της αριθ. 27410οικ./17-06-2020 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα τον καθορισμό ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού στα Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω- Λέρου, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ερμηνευτικές δυσχέρειες και να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών των οποίων προΐστασθε και η ασφάλεια των διενεργούμενων συναλλαγών, διευκρινίζεται  ότι το ωράριο 10:00- 15:00 αφορά αποκλειστικά την έρευνα των βιβλίων.

Κατά τα λοιπά και αναφορικά με τις ώρες παραλαβής και παράδοσης πιστοποιητικών ισχύουν τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην αριθ. 25672/12-03-2012 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συγκεκριμένα:

Α) Παραλαβή των προς καταχώριση πράξεων: 8:30-13:00

Β) Παράδοση πιστοποιητικών: 8:30-14:00

                ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 

Print Friendly, PDF & Email