ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΣΡ 10/7

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Κατόπιν της από 6/6/2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΡ καλούνται τα μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 98 του Κώδικα Δικηγόρων σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στην αίθουσα συγκεντρώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου, στις  10 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατ΄ αυτήν σε επαναληπτική συνεδρίαση στις  12 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Απολογισμός οικ. έτους 2018

2.Προϋπολογισμός  οικ. έτους 2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                       Η Γ. Γραμματέας

Βασίλειος                                                    Καλλιόπη

Περίδης                             Παπαπαύλου – Βαρδέλλη

Print Friendly, PDF & Email