Ασκούμενοι – Δικαιολογητικά Εγγραφής

  1. Πιστοποιητικό γεννήσεως.
  2. Βεβαίωση δικηγόρου Ρόδου περί ενάρξεως της άσκησης.
  3. Δήλωση μη υπαγωγής στα προβλεπόμενα από τον Νόμο κωλύματα και ασυμβίβαστα (άρθρο 6 και 7 ν. 4194/2013 Νέος Κώδικας Περί Δικηγόρων).
  4. Πτυχίο ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (πρωτότυπα).

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ για εγγραφή με πτυχίο από Ελληνικό Πανεπιστήμιο

Αίτηση – Δήλωση – Βεβαίωση για εγγραφή με πτυχίο κράτους Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για την Επιτροπή Αξιολόγησης

Αίτηση για Επιτροπή Αξιολόγησης άρθρο 15 παρ. 1Α Κώδικα Δικηγόρων

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΥΔΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ – ΕΦΚΑ

Print Friendly, PDF & Email