Ασκούμενοι – Δικαιολογητικά Εγγραφής

Δικαιολογητικά εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου ως ασκούμενος δικηγόρος

 1. Πιστοποιητικό γεννήσεως.
 2. Βεβαίωση δικηγόρου Ρόδου περί ενάρξεως της άσκησης.
 3. Δήλωση μη υπαγωγής στα προβλεπόμενα από τον Νόμο κωλύματα και ασυμβίβαστα (άρθρο 6 και 7 ν. 4194/2013 Νέος Κώδικας Περί Δικηγόρων).
 4. Πτυχίο ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (πρωτότυπα).

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ για εγγραφή με πτυχίο από Ελληνικό Πανεπιστήμιο

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ για εγγραφή με πτυχίο από Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για την Επιτροπή Αξιολόγησης

Αίτηση για Επιτροπή Αξιολόγησης άρθρο 15 παρ. 1Α Κώδικα Δικηγόρων

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ  ΕΦΚΑ – ΤΥΔΕ

(ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ)

Δικαιολογητικά εγγραφής Ασκούμενων Δικηγόρων

 1. Αίτηση με την οποία να ζητάνε την εγγραφή τους στο Ε.Τ.Α.Α.–Τ.Υ. Δ. Ε.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι ΔΕΝ ασφαλίζονται σε άλλο φορέα υγείας και σε περίπτωση που διακόψουν την άσκηση θα μας το γνωρίσουν εγγράφως ή όταν ορκιστούν θα υποβάλλουν πιστοποιητικό του Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία ορκωμοσίας τους
 3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο
 4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 5. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστικού εγγράφου στο οποίο θα αναγράφεται ο ΑΜΚΑ
 6. Φωτοαντίγραφο φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ
 7. Σε περίπτωση ασφάλισης σε άλλον ασφαλιστικό φορέα και βεβαίωση από τον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα η οποία να αναφέρει το συνολικό διάστημα ασφάλισής σας για παροχές υγείας (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη), με ημερομηνία έναρξης και λήξης ή διαγραφής, καθώς και τυχόν διαστήματα διακοπής

(Σημείωση: Η ασφάλιση των ασκούμενων Δικηγόρων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 3 του Ν. 3966/2011)

Αποστολή με mail ή ταχυδρομικά :

ΕΦΚΑ – ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ – ΤΥΔΕ
ΗΠΕΙΡΟΥ 38- ΑΘΗΝΑ 10433 ΣΤΟΝ 4ο όροφο
e mail: tyde@4129.syzefxis.gov.gr

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΥΔΕ 2108809537

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ – ΕΦΚΑ

Print Friendly, PDF & Email