Φόρμες Αιτήσεων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Κ.Υ.Α αριθμ. 67506/8.8.2012 (ΦΕΚ β΄ 2333/17.8.2012).Α Καθορισμός αποζημίωσης των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας και Β. Καθορισμός της ...