ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 17543οικ.
Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α ́
εξεταστικής περιόδου 2016.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 2 και 3 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δι−
αδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α ́ 45), όπως ισχύουν
β) 18 έως 22 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων»
(Α ́ 208).
2. Την με αριθμ. 67001/15−9−2015 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καθορισμός παραβόλου
διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων» (Β ́ 2016).
3. Την με αριθμ. 67514οικ./14−9−2015 απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υπο−
ψήφιων δικηγόρων» (Β ́ 2014), όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τη με αριθμ. 76275οικ./15−10−2015
(Β ́ 2306).
4. Την με αριθμ. 72923/29−10−2014 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαι−
οσύνης, Δ.Α.Δ. στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου,
στο Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, στο
Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Δι−
ευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. και στους Προϊσταμέ−
νους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» (Β ́ 2895) και
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, προκηρύσσουμε:
Γραπτές εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων περιόδου
Απριλίου 2016 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους,
οι οποίες θα διενεργηθούν στις έδρες των Εφετείων της
Χώρας, την Παρασκευή 22−4−2016, Σάββατο 23−4−2016
και Κυριακή 24−4−2016.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολο−
γητικά τους μέχρι 15−4−2016 στον Γραμματέα της Ορ−
γανωτικής Επιτροπής κάθε Εφετείου.
Όποιος επιθυμεί τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό
οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση − υπεύθυνη δήλωση
ότι δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις των άρθρων 6 και 7
του Κώδικα Δικηγόρων. Στην αίτηση − υπεύθυνη δήλωση
επισυνάπτονται επίσης:
α) πιστοποιητικό άσκησης,
β) πανεπιστημιακό πτυχίο ή ανάλογο πιστοποιητικό
του πανεπιστημίου,
γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή δια−
βατηρίου και
δ) διπλότυπο είσπραξης από τη ΔΟΥ καταβολής πο−
σού ύψους εξήντα πέντε (65) ευρώ που θα πιστωθεί
στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολο από κάθε αιτία». Επίσης θα
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η
αιτιολογία «Συμμετοχή στο διαγωνισμό Δικηγόρων Α ́
περιόδου 2016».
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν Έλληνες
πολίτες καθώς και Έλληνες το γένος με αλλοδαπή ιθα−
γένεια ή πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή άλλου κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου, πτυχιούχοι νομικών σχολών των Πανεπιστημια−
κών Ιδρυμάτων των ανωτέρω κρατών. Επίσης, δικαίω−
μα συμμετοχής έχουν και πτυχιούχοι νομικών σχολών
αναγνωρισμένων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όλοι οι ανωτέρω πρέπει να έχουν συμπληρώσει άσκη−
ση δεκαοκτώ μηνών μέχρι την τελευταία ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται γραπτώς σε θέματα:
α) Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας, β) Ποι−
νικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας, γ) Εμπορικού
Δικαίου, δ) Δημοσίου Δίκαιου, Διοικητικής Διαδικασίας
και Διοικητικής Δικονομίας και ε) Κώδικα Δικηγόρων και
Κώδικα Δεοντολογίας.
Το πρόγραμμα των εξετάσεων καθορίζεται ως εξής:
− Παρασκευή 22−4−2016 και ώρα 16.00−18.00, Ποινικό
Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
− Σάββατο 23−4−2016 και ώρα 10.00−12.00, Αστικό Δίκαιο
και Πολιτική Δικονομία
και 14.00−16.00, Εμπορικό Δίκαιο
− Κυριακή 24−4−2016 και ώρα 10.00−12.00, Δημόσιο Δί−
καιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία
και 14.00−16.00, Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δε−
οντολογίας.
Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της
χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Επιτροπή
Εξετάσεων που συνεδριάζει στην Κεντρική Υπηρεσία
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω−
πίνων Δικαιωμάτων.
Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη χώρα και δι−
εξάγεται κατά την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα Εφε−
τεία της χώρας σε χώρο που υποδεικνύει η αρμόδια
Οργανωτική Επιτροπή κάθε Εφετείου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2016
Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ
Print Friendly, PDF & Email