Μάιος, 2021

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ Α/2021

Ορισµός εξεταστών για το ∆ιαγωνισµό Υποψηφίων ∆ικηγόρων Α” Εξεταστικής περιόδου 2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 17/25.5.2021 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ...

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΩΝ

Παράταση της αναστολής υποχρέωσης καταβολής μεγαρόσημων και λοιπών τελών, παραβόλων και εισφορών για την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων και αντιγράφων δικαστικών ...