Νομοθεσία 2013

ΝΟΜΟΣ 4224-2013-Κυβερνητικό Συμβούλιο Δαιχείρισης Ιδιωτικού Χρέους-Αναστολή Πλειστηριασμών-Τροποποίση ΚΕΔΕ κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4223-2013-Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4218-2013-Κύρωση της ΠΝΠ-Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής ΚΕΔΕ κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4216-2013-Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων…word

ΝΟΜΟΣ 4213-2013-Δικαιώματα των Ασθενών στο πλαίσιο της Διασυνορικής Υγειονομικής Περίθαλψης κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4212-2013-Πνευματική ιδιοκτησία- συγγενικά δικαιώματα-πολιτιστικά θέματα κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4211-3013-Κύρωση της ΠΝΠ για τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα…word

ΝΟΜΟΣ 4210-2013-Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4208-2013-Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4205-2013-Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια κτλ…word

ΠΔ 150-2013-Ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων και σχετικών εγγράφων ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων…word

ΝΟΜΟΣ 4203-2013-Ρυθμίσεις θεμάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κτλ…word

ΠΔ 141-2013-Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην υπ΄αριθμό 2011-95-ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 13.12.2011 για τους πρόσφυγες κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4198-2013-Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4194-2013-Κώδικας Δικηγόρων…word

ΝΟΜΟΣ 4182-2013-Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4180-2013-Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης κτλ…word

ΦΕΚ Α΄176-09.08.2013-ΠΝΠ-Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής ΚΕΔΕ…word

ΝΟΜΟΣ 4179-2013-Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του ΕΟΤ κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4178-2013-Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης-περιβαλλοντικό ισοζύγιο κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4177-2013-Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4174-2013-Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις…word

ΝΟΜΟΣ 4172-2013-Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046-2012, 4093-2012 και 4127-2013 κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4170-2013-Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011-16-ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων ΕΛΤΕ, αναμόρφωση οργανισμού του ΝΣΚ κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4164-2013-Συμπλήρωση διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις…word

ΝΟΜΟΣ 4161-2013-Πρόγραμμα διευκόλυσης για ενήμερους δανειολήπτες-τροποποιήσεις νόμου 3869-2010…word

ΝΟΜΟΣ 4155-2013-Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και άλλες διατάξεις…word

ΝΟΜΟΣ 4152-2013-Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046-2012 4093-2012 4127-2013…word

ΝΟΜΟΣ 4151-2013-Συνταξιοδοτικά-δημοσιονομικά-διοικητικά θέματα κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4150-2013-Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4146-2013-Φιλικό Αναπτυξιακό Περιβάλλον για στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις…word

ΝΟΜΟΣ 4144-2013-Παραβατικότητα στη Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4141-2013-Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4139-2013-Εξαρτησιογόνες ουσίες κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4138-2013-Υπουργείο Περιβάλλοντος-Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4132-2013-Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4129-2013-Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το ΕΣ…word

ΝΟΜΟΣ 4128-2013-Κύρωση της 18.12.2012 ΠΝΠ-Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την Οικονομική Ανάπτυξη της Χώρας …word

ΝΟΜΟΣ 4127-2013-Εγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016…word

ΝΟΜΟΣ 4122-2013-Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων…word

ΝΟΜΟΣ 4117-2013-Κύρωση της από 31.10.2012 ΠΝΠ-Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κτλ …word

ΝΟΜΟΣ 4111-2013-Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093 2012-ΕΤΧΣ κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4110-2013-Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος κτλ… word

Print Friendly, PDF & Email